عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/7/1
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/7/12

‌تفسير قانوني ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه