عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[رياست جمهوري ( ستاد مبارزه با مواد مخدر‌)]
مصوبه‌‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران در تاریخ 1371/7/2

قانون اصلاح ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367.8.3 مجمع تشخيص مصلحت نظام


روابط زیرمجموعه