عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13869
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/27
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاحيه آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

اشتباهات تحريري متن «آئين‌نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري» ـ موضوع تصويبنامه شماره 31537/ت 239هـ مورخ 1371/6/3 ـ به شرح زير جهت اصلاح اعلام مي‌شود:
1ـ در ماده دوم عبارت مسازمان تأمين اجنماعي» اضافه مي‌شود.
2ـ در سطر دوم ماده (30) عبارت «قطعي شده» به «قطعي نشده» اصلاح شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه