عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13869
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/27
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

آيين نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 بنا به پيشنهاد شماره 15400/810 مورخ 1370/12/6 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان امور اداري و استخدامي کشور، به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون «انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش» ـ مصوب 1370 – آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود.