عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13869
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/27
  • دستگاه مجری:[وزارت صنايع سنگين]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تصويبنامه در خصوص سرمايه گذاري بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي در جهت ساخت، مونتاژ و تعمير واپيماهاي سبك و هلي كوپتر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 بنا به پيشنهاد شماره 6775 مورخ 1371/2/20 وزارت صنايع سنگين به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد بند (37 – 4) بخش «ب» قسمت يکم قانون «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1368 – تصويب نمود:
علاوه بر بخش دولتي، بخش هاي عمومي، تعاوني و خصوصي نيز مي توانند در رشته هاي مشروح زير سرمايه گذاري نمايند:
1 ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبک از قبيل هواپيماهاي مدل بي موتور، کلايدر (هواسر)، کايت (سبک پر).
2ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هواپيماهاي سبک و متوسط يک و چند موتوره، (با حداکثر وزن پروازي 6000 کيلوگرم).
3 ـ ساخت، مونتاژ و تعمير هلي کوپترهاي سبک و متوسط يک و چند موتوره، (با حداکثر وزن پروازي 3000 کيلوگرم).
تبصره 1 ـ رعايت استاندارد مقررات هواپيمايي بين المللي (ايکائو) در کليه امور الزامي مي باشد.
تبصره 2 ـ مجوز پرواز توليدات بالا از طريق وزارت راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري) صادر خواهد شد.