عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13869
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/27
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تصويبنامه در خصوص مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش پرداخت براي كارهاي پيمانكاري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 بنا به پيشنهاد شماره 6697 ـ 50/19619 – 1 مورخ 1370/12/17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه تصويب نمود:
مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش پرداخت براي کارهاي پيمانکاري که از محل اعتبارات طرح هاي عمراني انجام مي شوند، به شرح زير تعيين مي شوند: