عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13861
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/18
  • دستگاه مجری:[روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي

اصلاحيه عبارتي قانون بودجه سال 1371 كل كشور

حضرت حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه 2760/ق مورخ 1370/11/10،لازم است اصلاحاتي در نسخه ابلاغي قانون بودجه سال 1371 كل كشور بعمل آيد. موارد اصلاحي كه اكثراً عبارتي است ذيلا اعلام مي‌گردد.خواهشمند است دستور فرمائيد در نسخه ابلاغي مراعات گردد.
1ـ در سطر 11 بند ب ماده واحده كلمه «نرخ» به «شرح» تغيير مي‌يابد.
2ـ در سطر 11 بند ب تبصره 3 عبارت «قوانين سالهاي ...» به «قوانين بودجه سالهاي ...» اصلاح مي‌گردد.
3ـ در سطر 8 بند ب تبصره 7 عبارت «قانون فوق‌الذكر» بعد از ماده 38 اضافه مي‌گردد.
4ـ در سطر 3 بند ب تبصره 10 عبارت «توسعه نيافته» به «توسعه يافته» اصلاح مي‌گردد.
5ـ در صدر بند ج تبصره 10 مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال تغيير مي‌يابد.
6ـ عبارت زير به انتهاي پاراگراف اول بتد د ابصره 10 اضافه مي‌گردد.
بيست‌درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد تأسيسات تصفيه فاضلاب ،دستگاه زباله‌سوز و تأمين بهداشت محيط بيمارستانها،تعمير و تكميل خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي اختصاص مي‌يابد.
7ـ رديف مذكور در بند و تبصره 10 از 129000به 129023 اصلاح مي‌گردد.
8ـ عبارت «در تيمه دوم سال تسويه خواهد شد» مذكور در انتهاي بند الف تبصره 11 به عبارت «يكسال بعد از هر پرداخت تسويه گردد» تغيير مي‌يابد.
9ـ عبارت «مصوب 1367/9/20 مجلس شوراي اسلامي با حذف تبصره 3 آن» جايگزين عبارت «با حذف تبصره 3 قانون مصوب 1367/9/20 مجلس شوراي اسلامي» مذكور در سطر 2 و 3 بند ج تبصره 12 مي‌گردد.
10ـ در سطر 2 بند د تبصره 13 عبارت «و يا با تشخيص هماهنگي ...» به عبارت «و با تشخيص و هماهنگي ...» اصلاح مي‌گردد.
11ـ در سطر 3 بند الف تبصره 15 عبارت «شركتهاي تابعه دريافت مي‌شود» به «شركتهاي تحت پوشش دريافت‌شده و مي‌شود» و كلمه «و» قبل از شركتهاي تحت پوشش در سطر 7 آن اضافه مي‌گردد.
همچنين در سطر دوم پاراگراف آخر بتد ب بعد از درآمدهاي سازمان و سطر چهارم همين پاراگراف بعد از نوسازي صنايع ايران عبارت «و شركتهاي تحت پوشش موضوع اين تبصره» اضافه مي‌گردد.
12ـ بند (2) مذكور در رديف 2 بند اف تبصره 16 به بند 01) اصلاح مي‌گردد.
13ـ عبارت (تعيين و» بعد از مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مذكور در سطر 6 بند الف تبصره 17 اضافه مي‌شود.
14ـ عبارت «، و» از سطر 2 بند الف تبصره 20 حذف و عبارت «به تفكيك مواد هزينه» قبل از عبارت مبادله نمايند مذكور در سطر 3 آن اضافه مي‌گردد.
15ـ كلمه «يا» مذكور در سطر 2 بند ب رديف 8 تبصره 29 به كلمه «و» و كلمه «تحول» مذكور در سطر 6 بند ج همين رديف به كلمه «تحقق» تغيير مي‌يابد.
16ـ در رديف 11 تبصره 29 كلمه «ابتدائاً» بعد از جمله كميته تخصيص ارز مكلف است،اضافه مي‌گردد.
17ـ عبارت «وزير صنايع،وزير بازرگاني» مذكور در بند ج رديف 23 تبصره 29 بهعبارت «وزراي صنايع،صنايع سنگين،بازرگاني» تغيير مي‌يابد.
18ـ كلمه «دامي» جايگزين عبارت «پيشروي آب‌دريا» مذكور در سطر 5 تبصره 31 مي‌گردد.
19ـ بند هـ از تبصره 37 حذف و بندهاي (و) و 0ز) آن به ترتيب به بندهاي (هـ) و (و) اصلاح مي‌گردد.
20ـ رديفهاي 114070 و 114060 مذكور در رديف 7 بند الف تيصره 38 به رديف‌هاي 114081 و 114082ـ و رديف 419908 مذكور در سطر 4 تبصره 39 به رديف 419913 اصلاح مي‌گردد.
21ـ عبارت «استخدام به ترتيب 150 نفر» مذكور در سطر 3 تبصره 40 به عبارت «به ترتيب نسبت به استخدام 150» تغيير مي‌يابد.
22ـ رديف 419953 مذكور در سطر 4 بند الف تبصره 41 به رديف 419954 اصلاح مي‌گردد.
23ـ عبارت «و بازداشتگاهها» از سطر 4 بتد الف تبصره 44 حذف و عبارت «اسناد قبلي باطل و» قبل از كلمه سازمان مذكور در سطر 6 آن اضافه مي‌گردد.
24ـ عبارت «گاز مايع نفت ميعانات» مذكور در سطر 2 بند ب تبصره 50 به عبارت «گاز مايع،نفتا،ميعانات» اصلاح مي‌گردد.
25ـ دستگاه اجرائي طرح شماره 400109202 وزارت كشاورزي صحيح است.