عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13859
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/15
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تعيين جدول مربوط به چگونگي تعيين مناطق محروم و نيازمند جهت خدمت پزشكان و پيراپزشكان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 1339 مورخ 1371.2.20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره (6)‌ماده (18) قانون "‌اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و الحاق موادي به آن" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌جدول مربوط به چگونگي تعيين مناطق محروم و نيازمند بر اساس اولويتها به شرح پيوست تعيين مي‌شود.

جدول مربوط به چگونگي تعيين مناطق محروم و نيازمند براساس اولويت ها   جراحی بيهوشی اطفال زنان داخلی ارتوپدی قلب راديولوژی چشم ENT روانپزشکی اورلوژی پوست پاتولوژی جراحی اعصاب عفونی داخلی اعصاب آذربایجان شرقی 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 آذربایجان غربی 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اصفهان 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ایلام 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 باختران 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 بوشهر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چهارمحال و بختیاری 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 خراسان 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 خوزستان 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زنجان 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 سمنان 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 سیستان و بلوچستان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فارس 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 کردستان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کرمان 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کهکیلویه و بویراحمد 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 گیلان 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 لرستان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مازندران 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 مرکزی 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 هرمزگان 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 همدان 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 یزد 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 تهران 4 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 1 – اولويت اول           2 [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي