عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13859
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/15
  • تعداد مواد:26
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اساسنامه مركز سنجش از دور ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 100.2318 مورخ 1371.5.13 وزارت پست و تلگراف و تلفن و تأييد وزارت امور اقتصادي و‌دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره ماده واحده قانون "‌تأسيس مركز سنجش از دو ايران" ـ مصوب 1370 ـ اساسنامه مركز‌سنجش از دور ايران را به شرح زير تصويب نمود: