عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13857
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/13
مصوبه‌‌ شماره 2101 در تاریخ 1371/6/15

نظريه تفسيري شماره 2101 مورخ 1371/6/15 شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 419 ه ب مورخ 1370/8/13:
در خصوص تفسير اصل 138 قانون اساسي موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
«کلمه «قوانين» مذکور در ذيل اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي شود.»


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه