عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13857
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تصويبنامه در خصوص شمول سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها درمورد «شركت آپارتمان شاهگلي» و «شركت توليدي خانه گستر»

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 به استناد اصل يکصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
«شرکت آپارتمان شاهگلي» و «شرکت توليدي خانه گستر» به شرکت هاي مندرج در فهرست شماره يک پيوست تصويبنامه شماره 5283/ت 109ه مورخ 1370/3/29 هيأت وزيران موضوع «سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها وشرکت هاي دولتي» اضافه مي شوند.