عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13857
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/13
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده هاي بي سرپرست و اشخاص از كار افتاده مهاجر

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/4 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده کشور و به استناد بند (ه) تبصره (30) قانون بودجه سال 1371 کل کشور، ضوابط تأمين حداقل مسکن و اداره معيشت زندگي خانواده هاي بي سرپرست و اشخاص از کار افتاده مهاجر را به شرح زير تصويب نمود: