عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13857
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/13
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

آيين‌نامه اجرايي تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه، به استناد تبصره (43) قانون بودجه سال1371، آيين‌نامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب نمودند: