عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/10/8

تائيد انتخاب سرپرست گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي

(مصوب دويست ونودو هفتمين جلسه مورخ 8/10/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر محمد پژوهي به عنوان سرپرست گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي موافقت گرديد.