عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/9/24

نامگذاري دانشكده الهيات دانشگاه تهران “بنام شهيد مفتح “

در دويست ونودو ششمين جلسه مورخ 24/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع نامگذاري دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه تهران بنام شهيد مفتح مطرح گرديد .
 شورا تصميم جديد اتخاذ نكرد و مقررشد مصوبه سابق ( 3516/دش مورخ 17/10/70 پيوست ) مجدداً ابلاغ گردد.