عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/9/10

سياست نامگذاري امـاكن

( مصوب دويست ونودوپنجمين جلسه مورخ 10/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
حسب پيشنهادات مطروحه درمورد سياست نامگذاري اماكن مقررشدباتوجه به اينكه مصوبه شورا (موضوع ابلاغ 3766/دش مورخ 23/11/67) پس از چند سال دقيقاً اجرانشده است دبيرخانه بررسي نمايد كه قانوناً چه مراجعي وطبق چه ضوابطي اختيار نامگذاري اماكن را دارند تاپس ازآن تصميم جديدي براي مرجع نامگذاري اماكن اتخاذ گردد .