عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/9/10

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه

(مصوب دويست ونودو پنجمين جلسه مورخ 10/9/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
حسب پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر ابولفتح لامعي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه موافقت بعمل آمد.