عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/8/26

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

( مصوب دويست ونود وچهارمين جلسه مورخ 26/8/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزير محترم بهداشت درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر محمدرضا شريفي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان موافقت بعمل آمد.