عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/7/14

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

( مصوب دويست ونودويكمين جلسه مورخ 14/7/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
حسب پينشهاد وزيرمحترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر مهدي بازرگان هرندي به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس موافقت گرديد.