عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/7/14

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه شيراز

( مصوب دويست ونودو يكمين جلسه مورخ 14/7/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
حسب پيشنهادات وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي باانتصاب آقاي دكتر غلامحسين زماني به عنوان رئيس دانشگاه شيراز موافقت بعمل آمد.