عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/5/20

تائيد انتخاب عضو شوراي فرهنگي واجتماعي زنان

( مصوب دويست وهشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم فرهنگ وآموزش عالي باانتخاب خانم دكتر حكيمه دبيران به عنوان نماينده آن وزارت در شوراي فرهنگي واجتماعي زنان موافقت گرديد