عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/5/20

انتخاب چهار تن اعضاي شوراي عالي جوانان

(‌مصوب دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 71.5.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .2168‌دش ـ تاريخ 71.6.10
‌حسب پيشنهاد اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چهار تن به اسامي زير جهت عضويت در شوراي عالي جوانان انتخاب شدند.
1 ـ جناب آقاي دكتر جواد اژه‌اي
2 ـ جناب آقاي دكتر غلامعلي افروز
3 ـ جناب آقاي دكتر علي شريعتمداري
4 ـ جناب آقاي دكتر علي قائمي