عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/5/6

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز

(مصوب دويست وهشتادو هفتمين جلسه مورخ 6/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
حسب پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي باانتصاب آقاي دكتر حيات ممبيني به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز موافقت بعمل آمد.