عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/3/12

تائيد انتخاب نماينده صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران درشوراي فرهنگي واجتماعي زنان

(مصوب دويست و هشتاد ودومين جلسه مورخ 12/3/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه نامه شماره 516/108/دم مروخ 9/12/71 سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ، باعضويت خانم سكينه احمدي بعنوان نماينده آن سازمان در شوراي فرهنگي واجتماعي زنان موافقت بعمل آمد.