عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1371/3/12

تائيد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي باختران

(مصوب دويست وهشتادودومين جلسه مورخ 12/3/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
بنابه پيشنهاد وزيرمحترم بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي باانتخاب وارتقاء‌آقاي دكتر علي رازي سرپرست فعلي دانشگاه علوم پزشكي باختران بعنوان رئيس آن دانشگاه موافقت بعمل آمد.