عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571)

‌‌شماره .1546‌هـ 1371/9/29
‌شماره .1546‌هـ 1371.9.29
‌پيرو رأي وحدت رويه شماره 578ـ71.7.28 مندرج در شماره 13908ـ71.9.12 در قسمت آخر رأي هيأت عمومي (... موجب تقويت ...) اشتباه و(... موجب تفويت ...) صحيح است.