عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1371/1/1

اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 530ـ1369.12.1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 80)

‌روزنامه رسمي شماره 13748ـ1371.3.4
‌شماره 1472 . هـ 1371.2.12
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 530 ـ 1369.12.1
‌نظر به اين كه در چاپ رأي وحدت رويه شماره 530 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اشتباهاً بجاي كلمه "‌قرائن" كلمه "‌قوانين" چاپ شده لذا متن‌صحيح رأي مزبور مجدداً چاپ مي‌شود.
‌رأي شماره 530ـ1369.12.1 هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب‌شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم موجب سقوط حد شرعي يا تعزير مي‌شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش‌عمومي به مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري كه به اين عبارت مي‌باشد:
‌اگر براي حفظ نظم لازم مي‌داند (‌حاكم شرع) يا اگر از قرائن به دست مي‌آيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود طرح پرونده در‌دادگاه ضروري است.
‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور


روابــــط صریـــــــــح