عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/29

مسافرت وزير كار و امور اجتماعي به كشور كره جنوبي

1371.06.29 ـ .23766ت307ه ـ 1371.07.05 ـ 781
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.29 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير‌ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير كار و امور اجتماعي به كشور كره جنوبي مسافرت نمايد.