عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ صد ميليون ريال جهت تكميل عمليات ساختماني پروژه كتابخانه كودك زنجان به وزارت مسكن و‌شهرسازي

1371.06.25 ـ .32624ت306ه ـ 1371.07.05 ـ 778
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 3.2118 مورخ 1371.4.3 وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد شماره 7775 ـ 33 مورخ1371.6.16 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور تصويب نمودند:
‌مبلغ صد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، جهت تكميل‌عمليات ساختماني پروژه كتابخانه كودك زنجان در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.