عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

اجازه ادامه فعاليت دفترهاي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور و مدارس وابسته به ايران

1371.06.25 ـ .23764ت302ه ـ 1371.07.05 ـ 774
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد شماره 1582 ـ 500.1 مورخ 1371.6.7 وزارت امور خارجه، به‌استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت دفترهاي سرپرستي وزارت آموزش و پرورش در خارج از كشور و مدارس وابسته به ايران مجاز مي‌باشد.