عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دوازده ميليون ريال جهت ديواركشي زمين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي به وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي

1371.06.25 ـ .32566ت300ه ـ 1371.07.05 ـ 773
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.3285 مورخ 1374.4.7 و تأييد شماره 2635 ـ 8592.62 ـ 1 مورخ 1371.6.16 سازمان‌برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ دوازده ميليون (12.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور جهت ديواركشي‌زمين سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.