عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/25

اجازه ورود و ترخيص چهار دستگاه خودرو موضوع نامه وزارت صنايع سنگين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

1371.06.25 ـ .23765ت295ه ـ 1371.07.05 ـ 772
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري‌در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص چهار (4) دستگاه خودرو ـ موضوع نامه شماره 31226 مورخ 1371.6.15 وزارت صنايع سنگين ـ توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح مجاز مي‌باشد.