عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/23
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/1

الحاق دو طرح جديد به فهرست طرح‌هاي موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

1371.06.23 ـ .23747ت37ك ـ 1371.07.04 ـ 771
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.23 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره41133ت294.ه مورخ 1371.6.11)، بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز ـ طي نامه شماره 22419 مورخ 1371.6.22 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ و به‌استناد بند (26) تبصره (29) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌طرح‌هاي جديد زير به فهرست طرح‌هاي موضوع بند (26) تبصره (29) قانون بودجه سال 1371 كل كشور اضافه مي‌گردد تا با استفاده از تسهيلات بانك جهاني‌اجرا گردند:
1 ـ طرح كنترل سيل سيستان.
2 ـ طرح جمع‌آوري آبهاي سطحي تهران.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور