عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

استرداد لايحه مقررات صادرات و واردات از مجلس شوراي اسلامي

1371.06.22 ـ .44668ت291ه ـ 1371.07.15 ـ 760
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 در اجراي ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس ـ مصوب 1365 ـ
"‌لايحه مقررات صادرات و واردات" كه طي نامه شماره .5304ل 5 مورخ 1369.2.24 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است، مسترد گردد.