عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اجازه اقدام نسبت به برقراري روابط سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دومنيكن وزارت امور خارجه

1371.06.22 ـ .23757ت298ه ـ 1371.07.05 ـ 756
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 22.404 ـ 512.300 مورخ 1371.3.24 وزارت امور خارجه، به استناد تبصره بند (1) ماده(2) قانون "‌وظايف وزارت امور خارجه" ـ مصوب 1364 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت امور خارجه نسبت به برقراري روابط سياسي بين دول جمهوري اسلامي ايران و دولت دومنيكن اقدام نمايد.