عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

تعيين مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش‌پرداخت براي كارهاي پيمانكاري

1371.06.22 ـ .33767ت325ه ـ 1371.07.12 ـ 749
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 6697 ـ 19619.50 ـ 1 مورخ 1370.12.17 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (23)‌قانون برنامه و بودجه تصويب نمودند:
‌مقررات مربوط به اخذ تضمين و تأديه پيش‌پرداخت براي كارهاي پيمانكاري كه از محل اعتبارات طرح‌هاي عمراني انجام مي‌شوند، به شرح زير تعيين مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح