عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:7
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

آيين‌نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش

1371.06.22 ـ .9044ت324ه ـ 1371.07.12 ـ 747
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد شماره 810.15400 مورخ 1370.12.6 وزارت آموزش و پرورش، و موافقت وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون "‌انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزش تابعه‌وزارت آموزش و پرورش" ـ مصوب 1370 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
"‌آيين‌نامه اجرايي قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش"