عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

مسافرت وزير نفت به كشور سوييس

1371.06.22 ـ .23617ت287ه ـ 1371.06.31 ـ 745
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت نفت، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري‌از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزير نفت به كشور سوييس مسافرت نمايد.