عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

مسافرت وزير امور اقتصادي و دارايي به كشور آمريكا

1371.06.22 ـ .23351ت279ه ـ 1371.06.28 ـ 741
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير‌ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزير امور اقتصادي و دارايي جهت شركت در اجلاس بانك جهاني به كشور آمريكا مسافرت نمايد.