عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/18
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/13

‌بلامانع بودن استفاده از خدمات 471 نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامه وزارت آموزش و پرورش از تاريخ71.7.1 لغايت 72.6.31

1371.06.18 ـ .24455ت41ك ـ 1371.07.19 ـ 737
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.18 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات چهارصد و هفتاد و يك (471) نفر افراد بازنشسته و بازخريد شده "‌موضوع نامه شماره 710.9932.3 مورخ مورخ 1371.5.31 وزارت‌آموزش و پرورش" از تاريخ 1371.7.1 لغايت 1372.6.31 در وزارت آموزش و پرورش با رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.