عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:7
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

تصويب مواردي در زمينه صدور فرش

1371.06.11 ـ 25155 ـ 1371.07.28 ـ 719
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11، در خصوص پيشنهاد وزارت بازرگاني به شرح زير اعلام نظر نمود: