عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

‌منوط بودن خريد هر گونه تجهيزات ماشين‌آلات و خدمات از شركتهاي خارجي به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده‌خارجي در ايران

1371.06.11 ـ .23974ت317ه ـ 1371.07.08 ـ 718
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 39315 مورخ 1370.8.18 وزارت صنايع سنگين و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌به منظور برقراري روشهاي صحيح در داد و ستد بين‌المللي و توسعه سيستم‌هاي بازاريابي، اطلاعات صنعتي و تكنولوژي و گسترش هر چه بيشتر خدمات بعد‌از فروش از تاريخ 1371.10.1، خريد هر گونه تجهيزات، ماشين‌آلات و خدمات از شركت‌هاي خارجي منوط به وجود نمايندگي رسمي ثبت شده فروشنده‌خارجي در ايران است.