عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي

1371.06.11 ـ .23241ت277ه ـ 1371.06.25 ـ 709
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 57306 مورخ 1370.12.7 وزارت بازرگاني و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند(6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري بنز مدل 1985 توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان تهران با پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود‌بازرگاين مربوط و رعايت ساير مقررات مجاز است.