عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/10
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/25

تصويب اصلاحاتي در دهستانهاي استان فارس

1371.06.10 ـ .23416ت31ك ـ 1371.06.29 ـ 702
‌‌اكثريت وزراء عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.10 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ـ موضوع تصويب‌نامه‌شماره .93808ت907 مورخ 1368.10.24 ـ بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.4528 مورخ 1371.5.10 وزارت كشور، به استناد ماده (13) قانون "‌تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري" ـ مصوب 1362 ـ اصلاحات زيرا در دهستانهاي استان فارس تصويب نمودند:

‌اول ـ شهرستان آباده 1 ـ نام مزرعه برده شيراز رديف 20 دهستان سروستان حذف شود.

‌دوم ـ شهرستان استهبان 1 ـ مزرعه بركه خوني از دهستان هرمزگان شهرستاني نيريز منتزع و به دهستان [...ادامه]

‌سوم ـ شهرستان اقليد 1 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي ده خير، قدم‌آباد و قنات سفيد از دهستان [...ادامه]

‌چهارم ـ شهرستان جرمه 1 ـ روستاهاي برج و مانيان از دهستان پل به پايين منتزع و به [...ادامه]

‌پنج ـ شهرستان شيراز ‌الف ـ انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانهاي: 1 ـ [...ادامه]

‌شش ـ شهرستان كازرون ‌الف ـ انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانهاي: 1 ـ [...ادامه]

‌هفتم ـ شهرستان داراب 2 ـ نام دهستان شاهيجان به دهستان بختاجرد تغيير يابد.2 ـ نام دهستان حاجي‌آباد [...ادامه]

‌هشتم ـ شهرستان سپيدان 1 ـ نام دهستان شش پير به دهستان خفري تغيير يابد. ‌الف ـ [...ادامه]

‌نهم ـ شهرستان ممسني 1 ـ نام دهستان پشتكوه ممسني به پشتكوه رستم تغيير يابد. ‌الف ـ [...ادامه]

‌دهم ـ شهرستان فسا ‌الف ـ انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانهاي: 1 ـ [...ادامه]

‌يازدهم ـ شهرستان مرودشت ‌الف ـ انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانهاي: 1 ـ [...ادامه]

‌دوازهم ـ شهرستان فيروزآباد ‌الف ـ انتزاع و الحاق روستاها، مزارع و مكانها در دهستانهاي: 1 ـ [...ادامه]

‌سيزدهم ـ شهرستان ني‌ريز 1 ـ نام دهستان مشكان به دهستان دهچاه تغيير يابد.

[امضاء] ‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور

[امضاء] اين تصويب‌نامه در تاريخ 1371.6.25 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول [...ادامه]