عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/6/8

‌تفويض اختيار دولت موضوع بند 26 تبصره 29 قانون بودجه سال 1371 كل كشور راجع به اصلاح يا تغيير و تفويض طرحهاي‌پيشنهادي كميته تخصيص ارز به كميسيون اقتصاد

1371.06.08 ـ .41133ت294ه ـ 1371.06.11 ـ 701
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌اختيار دولت موضوع بند (26) تبصره (29) قانون بودجه سال 1371 كل كشور به كميسيون اقتصاد هيأت دولت تفويض مي‌گردد. اين كميسيون مجاز است‌طرح‌هاي موضوع بند مزبور را بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز اصلاح، تغيير يا با طرح‌هاي جديدي كه ارز مورد نياز آنها به طور كلي يا جزئي از محل تسهيلات‌اعتباري بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي يا ساير منابع، تأمين مي‌شود تعويض نمايد. ملاك تصويب موارد ياد شد در كميسيون اقتصاد، موافقت اكثريت‌وزراي عضو كميسيون مي‌باشد. مصوبه‌ها در صورت تأييد رييس جمهور قابل صدور است.
‌وزير امور اقتصادي و داراي در مورد تسهيلات اعتباري طرح‌هايي كه در اجراي مصوبه‌هاي كميسيون اقتصاد هيأت وزيران به ترتيب مقرر در اين تصويب‌نامه از‌محل منابع ياد شده تأمين مي‌گردد به نمايندگي از طرف دولت تعهد و تضمين لازم را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم مجاز است اين اختيار را به غير، تفويض‌نمايد.