عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/8

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري توسط جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

1371.06.08 ـ .31280ت273ه ـ 1371.06.17 ـ 700
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده‌واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهداي ـ موضوع نامه شماره .7.4554س مورخ 1371.5.25 جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ـ‌مجاز مي‌باشد.