عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/8

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال به منظور كمك شهرداريهاي كشور به وزارت كشور

1371.06.08 ـ .31641ت270ه ـ 1371.06.15 ـ 699
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.8 بنا به پيشنهاد شماره 7954.1.3.32 مورخ 371.5.18 وزارت كشور، و موافقت شماره 2594 ـ 853.92 ـ 11371.6.1 سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند "‌الف" تبصره (19) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون (1.050.000.000) ريال از اعتبار رديف 105004 ـ وزارت كشور، شهرداريها ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور‌كمك به شهرداريهاي كشور به شرح جدولهاي پيوست در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.