عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/1

ايجاد شصت و هفت پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه ايلام

1371.06.04 ـ .33575ت38ك ـ 1371.07.07 ـ 697
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر لزوم ايجاد پست سازماني به منظور طراحي تشكيلات "‌دانشگاه‌ايلام" بر اساس ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب 1366 (‌موضوع نامه شماره .7675‌د مورخ 1370.12.24 سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور) و به استناد قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون مذكور مصوب 1370 و تصويب‌نامه شماره .30413ت253ه مورخ 1371.6.8 تصويب‌نمودند:
‌ايجاد شصت و هفت (67) پس ثابت و موقت سازماني در دانشگاه ايلام با رعايت نسبتهاي مقرر در تصويب‌نامه شماره .30413ت253ه مورخ 1371.6.8‌هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.