عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:6
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و اشخاص ازكارافتاده مهاجر

1371.06.04 ـ .33202ت290ه ـ 1371.06.31 ـ 694
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور و به استناد بند (ه) تبصره (30) قانون بودجه سال 1371‌كل كشور، ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و اشخاص ازكارافتاده مهاجر را به شرح زير تصويب نمودند:
"‌ضوابط تأمين حداقل مسكن و اداره معيشت زندگي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و اشخاص ازكارافتاده مهاجر"