عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/28
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه ايجاد چند پست سازماني در سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانهاي فارس، آذربايجان غربي خوزستان،‌كردستان و مازندران و چند دانشگاه

1371.06.04 ـ .33206ت36ك ـ 1371.06.31 ـ 692
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان فارس"، "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان آذربايجان غربي"، "‌سازمان منطقه‌اي‌بهداشت و درمان استان خوزستان"، "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان كردستان"، "‌دانشگاه شهيد باهنر كرمان"، "‌دانشگاه علوم پزشكي تبريز" و"‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مازندران" و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع نامه‌هاي شماره .6962‌د مورخ 1370.11.19 و شماره.6924‌د مورخ 1370.11.16 و شماره .317‌د مورخ 1371.1.26 و شماره .7572‌د مورخ 1370.12.19 و شماره .167‌د مورخ 1371.1.23 و شماره.7698‌د مورخ 1370.12.28 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 1366 تصويب‌نمودند:
‌ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در تصويب نامه شماره .30413ت 253 ه مور 1371.6.8 هيأت وزيران مجاز‌مي‌باشد:
1 ـ هشتصد و چهل و پنج (845) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان فارس.
2 ـ هشتصد و پنجاه و سه (853) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان آذربايجان غربي.
3 ـ هفتاد (70) پست سازماني با نام براي آزادگان در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان خوزستان.
4 ـ شصت (60) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه علوم پزشكي تبريز براي ايجاد دانشكده پرستاري و مامائي مراغه.
5 ـ هشتاد و هشت (88) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان كردستان.
6 ـ هفتاد و شش (76) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
7 ـ هشتصد و نود و دو (892) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان مازندران.